ESUNBON.ORG 이선본 미니북 바로가기  | 회원가입  |  로그인
이선본의 소리 우남위키 뉴스 세뇌탈출 강의자료
이선본의 소리
0510 풀뿌리의 함성
이선본
조회 : 904    작성 : 2019-05-10 17:40:54

 

- 북한, 국제

 

* 미 의원들 또 미사일 발사? 연합훈련 재개하고 추가 제재 해야

 

https://www.voakorea.com/a/4911202.html

 

 

 

* 트럼프 미사일 심각하게 보고 있어협상 준비 전혀 안된 듯

 

https://www.voakorea.com/a/4911078.html

 

 

 

* 미 국방부 북 발사체는 탄도미사일, 안보리 결의안 위반

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=18827

 

 

 

* -일은 탄도미사일 vs -중은 단거리 미사일.

 

https://news.joins.com/article/23463950?cloc=joongang|home|newslist1

 

 

 

* 식량 더 받아내려고 식량난 부풀린 북한.

 

https://www.rfa.org/korean/in_focus/food_international_org/femine-05092019102508.html

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 문재인 취임 2주년 대담 보고 열폭한 문꿀오소리들?

 

http://monthly.chosun.com/client/mdaily/daily_view.asp?Idx=6924&Newsnumb=2019056924

 

 

 

* 취임 2주년 대담의 주요 내용은.

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=18821

 

 

 

* 국민 68% “국회의원 수 줄여야”, 72.3% “연동형 비례대표제 반대

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=18837

 

 

 

* “25일까지 법외노조 취소해!” 전교조의 촛불 청구서.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/10/2019051001721.html

 

 

 

* “정부가 노동 존중? 정부는 민노총 존중

 

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2019051002100569660002

 

 

 

* 장휘국 광주교육감 선생들과 5.18 정신을 공유하겠습니다!”

 

http://www.edunews.co.kr/news/articleView.html?idxno=53309

 

 

 

* 종북단체 백두수호대, 비건 미 대표 따라다니면서 시위.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/10/2019051002153.html

 

 

 

- 경제

 

* 기업의 상속은 악인가?

 

http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=117466

 

 

 

* 52시간 근무제로 버스기사들 15일부터 파업.

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=18791

 

 

 

[세뇌탈출] 악마의 포퓰리즘

 

https://youtu.be/EW3BHgP0lmg


 


이전글 다음글 리스트