ESUNBON.ORG 이선본 회원가입  |  로그인
이선본의 소리 우남위키 뉴스 세뇌탈출 강의자료
이선본의 소리
0911 이선본의 소리
이선본
조회 : 907    작성 : 2019-09-11 18:14:46

 

이선본 회원 여러분! 풍성한 한가위 보내시길 바랍니다.

 

 

 

- 0911 우남위키 뉴스

 

www.esunbon.org/bd/685

 

 

 

- 북한, 국제

 

* 트럼프, 존 볼튼 백악관 보좌관 경질.

 

https://www.voakorea.com/a/5077723.html

 

 

 

* 미 전문가들 볼튼 경질로 미북 실무협상 장벽 낮아질 것

 

https://www.voakorea.com/a/5078285.html

 

 

 

* 미 군사전문가들 함박도에 방사포 설치하면 인천공항도 사거리

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/11/2019091101166.html

 

 

 

* 언론인보호위원회 북한은 세계 최악의 언론 검열국

 

https://www.rfa.org/korean/in_focus/human_rights_defector/censoredcountries-09102019161912.html

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 문재인 단독기록관 예산까지 잡아놓고문재인 난 그런 지시한적 없어

 

https://news.joins.com/article/23576030?cloc=joongang-home-newslistleft

 

 

 

* 법무부, 박근혜 전 대통령 외부 병원 입원 결정.

 

http://www.donga.com/news/Main/article/all/20190911/97383394/1

 

 

 

* 조국의 법무장관 취임사 검찰은 통제되어야 한다

 

http://monthly.chosun.com/client/mdaily/daily_view.asp?Idx=7867&Newsnumb=2019097867

 

 

 

* 7월 정치사회 베스트셀러 20권 중 절반이 우파서적.

 

http://monthly.chosun.com/client/mdaily/daily_view.asp?Idx=7876&Newsnumb=2019097876

 

 

 

* 조국 지지 댓글, 드루킹식 작전 의혹.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/11/2019091100141.html

 

 

 

* 김진태 윤석열 제외하고 특별수사팀 구성? 국민이 붕어로 보이니?”

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=22221

 

 

 

* 학생들 기초 학력은 떨어지는데 공교육 지출은 OECD 평균 한참 웃돌아.

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/11/2019091100247.html

 

 

 

* 민노총 우리 조합원 100만명 넘었어요~!”

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/11/2019091100148.html

 

 

 

- 경제

 

* 한국, OECD 경기선행지수 26개월째 추락.

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=22210

 

 

 

* 경기 어려운데 취업자 증가? 팩트체크!

 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/09/11/2019091101192.html

 

 

 

* 정부, WTO에 일본 수출규제 제소.

 

https://news.joins.com/article/23575889


 


이전글 다음글 리스트