ESUNBON.ORG 이선본 미니북 바로가기  | 회원가입  |  로그인
이선본의 소리 우남위키 뉴스 세뇌탈출 강의자료
이선본의 소리
0515 풀뿌리의 함성
이선본
조회 : 871    작성 : 2019-05-15 16:00:57

 

- 북한, 국제

 

* 크리스 쿤스 민주당 상원의원 , 비핵화 약속으로부터 멀어져노력 보이지 않아

 

https://www.voakorea.com/a/4917273.html

 

 

 

* 전문가들 , 단거리 미사일 요격 어려워, 한미 미사일방어체계 통합해야

 

https://www.voakorea.com/a/4917435.html

 

 

 

* , 유엔인권이사회의 인권 개선안 63개 거부.

 

https://www.rfa.org/korean/in_focus/human_rights_defector/ne-yh-05142019163819.html

 

 

 

- 사회, 교육

 

* 일선 경찰도 반대하는 자치경찰제도.

 

http://monthly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=C&nNewsNumb=201905100039

 

 

 

* 인천 교육청, 전교조와 불법 협약.

 

http://www.christiantoday.co.kr/news/322436

 

 

 

* 민노총의 기습시위, 황교안 이게 우리 법치 수준

 

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/14/2019051402383.html

 

 

 

* 허위사실 공표 노옥희 울산 교육감, 2심도 무죄.

 

https://www.mk.co.kr/news/society/view/2019/05/319116/

 

 

 

* 박종훈 경남 교육감 학생인권조례는 꼭 필요해

 

http://www.eduinnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=14479

 

 

 

* 박원순 좌파 우파? 이념 타령은 시대착오적

 

https://www.mk.co.kr/news/business/view/2019/05/317760/

 

 

 

- 경제

 

* 4월 실업자 125만명 역대 최대.

 

http://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=18929

 

 

 

* 정부 공무원 시험 때문에 실업자 증가한거야

 

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/15/2019051501825.html

 

 

 

* IMF “한국의 고용문제는 최저임금 과도한 인상 때문

 

http://news.donga.com/Main/3/all/20190515/95526260/1

 

 

 

[세뇌탈출] 미중 전쟁의 뿌리 석유, 소통, 분업

 

https://youtu.be/jce1HG_6S58


 


이전글 다음글 리스트